ExtraTorrent.cc - The Largest Bittorent SystemLogin   |   Register
Latest Articles
Most searched
Hot torrents
First Cams
View Torrent Info: The Fate of the Furious 2017 HD-TS x264 AC3-CPG
View Torrent Info: The Boss Baby 2017 720p HD-TS x264 AC3-CPG
View Torrent Info: Before I Fall 2017 HDCAM 700MB x264-DiRG
View Torrent Info: The Belko Experiment 2017 HDCAM 700MB x264-DiRG
Hot torrents
XVID DIVX
View Torrent Info: Joes.War.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO
View Torrent Info: The.Levelling.2016.HDRip.XviD.AC3-EVO
View Torrent Info: Fifty.Shades.Darker.2017.UNRATED.HDRip.XviD.AC3-EVO
View Torrent Info: After.the.Reality.2016.HDRip.XviD.AC3-EVO
Hot torrents
H264 X264
View Torrent Info: Fifty.Shades.Darker.2017.UNRATED.720p.WEB-DL.H264.AC3-EVO[EtHD]
View Torrent Info: Jurassic World (2015) 720p BluRay x264 DTS Soup
View Torrent Info: Wolves.At.the.Door.2016.720p.WEB-DL.H264.AC3-ETRG
View Torrent Info: The.Legend.of.Ben.Hall.2016.720p.BluRay.x264-ENCOUNTERS[EtHD]
Hot torrents
BluRay, 4k UHD
View Torrent Info: The Legend of Ben Hall 2016 Bluray 1080p x264 DTSHD5.1 -DDR
View Torrent Info: Hacker.2016.BluRay.1080p.AVC.DTS-HD.MA5.1-DDR
View Torrent Info: Carmen.1984.1080p.Blu-ray.x264.DTSHD.5.1-DDR
View Torrent Info: Planet Earth II S01E05-06 HEVC 2160p UHD 360? BluRay HDR DTSHD5.1-DDR
Hot torrents
Television
View Torrent Info: Better.Call.Saul.S03E03.WEB-DL.x264-FUM[ettv]
View Torrent Info: Supergirl.S02E18.WEB-DL.x264-FUM[ettv]
View Torrent Info: Bates.Motel.S05E10.WEB-DL.x264-FUM[ettv]
View Torrent Info: Gotham.S03E15.REPACK.HDTV.x264-KILLERS[ettv]
View Torrent Info: Bhaskar The Rascal (2015) Bluray 1080p x264 DTSHD 5.1 -DDR
View Torrent Info: Sing 2016 720p BluRay Hindi DD 5.1 x264-SnowDoN
View Torrent Info: House II : The Second Story (1987) x264 720p UNCUT BluRay Eng Subs {Dual Audio} [Hindi ORG DD 2.0   English 5.1] Exclusive By DREDD
View Torrent Info: Winner (2017) - 1080p - WEBRip - x264 - AC3 - ESub - [DDR]
30s
Chat
To add new messages please Login or Register for FREE

ExtraTorrent.cc > Categories > Software torrents > Windows - Other torrents


Browse Software torrents

Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 torrent


Download torrent:Download Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 torrentMagnet linkBookmark Torrent: Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 torrent
Info hash:BA3EA9FDEC652B03CF24D758313790F554DE0C54
Category:Categories > Software torrents > Windows - Other torrents
Trackers:
1   View all torrent trackers >
Health:
 seeds: ---, leechers: ---| Update >
Total Size:593.95 MB
Number of files:
4   View torrent files >
Torrent added:2008-01-22 12:29:00
Users rating:---, not rated. please login to rate.

Download Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 torrent
Your IP Address is 107.22.114.194.   Location is United States
Your Internet Provider and Government can track your torrent activity!  Hide your IP ADDRESS with a VPN!
ExtraTorrent strongly recommends using Trust.Zone VPN to anonymize your torrenting. It's FREE!

HIDE ME NOW
Torrent Description
EuroPlus+ Reward Millennium to nowoczesny interaktywny program do nauki j?zyka angielskiego dla m?odzie?y i doros?ych. Bogaty materia? kursu przygotowany zosta? na podstawie jednego z najlepszych podr?czników do angielskiego - Reward wydawnictwa Macmillan Heinemann English Language Teaching. W po??czeniu z ?atw? w obs?udze, multimedialn? aplikacj? tworzy on doskona?y system edukacyjny gwarantuj?cy nauk? na najwy?szym poziomie. Dzi?ki zastosowaniu najnowocze?niejszych technologii informatycznych, jak funkcja rozpoznawania mowy ViaVoice i dost?p do j?zykowych serwisów internetowych, nauka j?zyka jest skuteczna, atrakcyjna i staje si? prawdziw? przyjemno?ci?.

Najwa?niejsze cechy programu:

* materia? kursu, dost?pny na 8 p?ytach CD-ROM, podzielony jest na cztery poziomy zaawansowania, od Elementary do Upper-Intermediate; ka?dy poziom odpowiada 150 godzinom intensywnej nauki
* pierwsze trzy poziomy zawieraj? po 8 rozdzia?ów: w ka?dym z nich jest 5 lekcji, lekcja powtórkowa i lekcja wideo; poziom czwarty ma 5 rozdzia?ów; ka?dy z nich zawiera 4 lekcje ( d?u?sze ni? w pozosta?ych poziomach), lekcj? powtórkow? i lekcj? wideo
* ?wiczenia zosta?y opracowane przez do?wiadczonych lektorów w taki sposób, aby u?ytkownik programu doskonali? wszystkie sprawno?ci j?zykowe - czytanie, rozumienie ze s?uchu, pisanie, mówienie, znajomo?? zasad gramatyki oraz s?ownictwa i zwrotów
* kurs zawiera 16 typów interaktywnych ?wicze?, które ucz?cy si? mo?e rozwi?zywa? przy pomocy myszy, wpisuj?c tekst z klawiatury lub u?ywaj?c w?asnego g?osu. S? to np. testy wyboru, wype?nianie luk i tabel, korekta tekstu, ??czenie elementów, porz?dkowanie wyrazów w zdaniu i zda? w tek?cie, a oprócz tego dialogi, scenki z ?ycia codziennego, filmy, teksty do czytania i wiele innych
* istnieje mo?liwo?? ?ledzenia na bie??co post?pów w nauce dzi?ki:
o raportom poszczególnych lekcji
o testom, które maj? za zadanie sprawdzi? wiedz? z kolejnych rozdzia?ów - pokazuj? wyniki procentowe ca?ego testu i poszczególnych ?wicze? oraz oferuj? pomoc poprzez wyszukiwanie stron kursu, na których pojawi?y si? zagadnienia lub zwroty wyst?puj?ce w te?cie
o rejestrowi wyników, który jest dost?pny z g?ównego okna aplikacji i na osobnych tablicach podaje procentowe wyniki poszczególnych rozdzia?ów, lekcji i kategorii (gramatyka, s?ownictwo, wymowa, itd.)

EuroPlus+ Reward wyposa?ony jest w pomocnicze programy narz?dziowe, konstruowane w przejrzysty sposób i dost?pne z ka?dego miejsca aplikacji:

* Gramatyka to zestaw wszystkich zagadnie? gramatycznych poruszanych w rozdzia?ach kursu; do ka?dego tematu do??czone s? przyk?adowe zdania z mo?liwo?ci? ods?uchania ich wymowy
* S?owniczek zawiera s?ownictwo z ca?ego kursu pogrupowane alfabetycznie i wed?ug lekcji; program ten stwarza równie? mo?liwo?? uporz?dkowania s?ówek wed?ug kategorii wybranych przez u?ytkownika; do ka?dego has?a do??czone jest nagranie z jego wymow?
* Wymowa zawiera wizualne przedstawienie nagra? d?wi?kowych, co u?atwia trening poprawnej wymowy; umo?liwia nagranie w?asnych wypowiedzi i porównanie ich z nagraniami lektorów angloj?zycznych w oparciu o graficzn? reprezentacj? ró?nych parametrów g?osu (graficzne przedstawienie fali d?wi?kowej, intonacji g?osu, cz?stotliwo?ci fali d?wi?kowej oraz spektrogram)

Nowoczesne technologie informatyczne u?yte w programie:

* funkcja rozpoznawania mowy ViaVoice pozwala ?wiczy? wymow? poszczególnych s?ów, zwrotów i ca?ych zda? w oparciu o wzór poprawnej wymowy nagrany na p?ycie przez native speakera
* filmy wideo - ka?dy rozdzia? kursu ko?czy si? lekcj? wideo, w której kolejne cz??ci filmów opowiadaj?cych o grupie reporterów Reward TV przeplatane s? ?wiczeniami i pytaniami zwi?zanymi z nagraniami; do ka?dego filmu do??czone s? napisy w angielskiej wersji j?zykowej
* d?wi?kowe nagrania dialogów umo?liwiaj? ?wiczenie umiej?tno?ci rozumienia ze s?uchu, a ponadto pozwalaj? na wybranie i samodzielne wypowiadanie kwestii dialogu

Serwisy internetowe:

EuroPlus+ Reward udost?pnia zarejestrowanym u?ytkownikom cztery serwisy internetowe, dzi?ki którym nauka j?zyka angielskiego jest skuteczniejsza, wydajna i bardziej atrakcyjna:

* Nauczyciel - serwis ten pozwala na wys?anie do lektora tzw. ?wicze? nieobiektywnych, czyli wypracowa? pisemnych, których program nie sprawdza; po poprawieniu przez nauczyciela zostaj? one odes?ane z powrotem do ucznia
* Forum - umo?liwia rozmow? i wymian? opinii (poprzez wpisywanie tekstu lub po??czenie g?osowe) z innymi u?ytkownikami kursu
* Wiadomo?ci - serwis informacyjny z naj?wie?szymi informacjami z ca?ego ?wiata. Teksty pogrupowane s? w cztery zestawy - ka?dy stopniem trudno?ci odpowiada kolejnemu poziomowi zaawansowania kursu
* Gry - serwis, który oferuje pi?? pasjonuj?cych gier j?zykowych (w tym jedn? gr? 3D), w które mo?na gra? razem z ucz?cymi si? z ca?ego ?wiata lub samodzielnie z komputerem. Istnieje mo?liwo?? dopasowania zakresu materia?u j?zykowego danej gry do poziomu zaawansowania graczy


Interaktywny kurs j?zyka angielskiego EuroPlus+ Reward zosta? wpisany na list? ?rodków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej.


INFO

Obraz wypalcie na P?yt? CD lub emulujcie np. w programie Alcohol 120%. W mojej kolekcji znajduje sie 10 p?yt Euro Plus do nauki j?zyka angielskiego. Wstawiam je poziomami: od pocz?tkuj?cego do zaawansowanego, a wi?c ka?dy znajdzie co? dla siebie. Niezb?dny do dzia?ania jest dysk instalacyjny - potem wystarczy zaemulowa? jedn? z p?yt i mamy interaktywny kurs.

UPLOAD: 35kb/s - 230kb/s

Kolekcja z serii Freddiego

Seeduje w godzinach dziennych do 5 pe?nych.
"Pijawkom precz"

Download Euro Plus 1 2 Pre-Intermediate CD1 torrent


Related Torrents


Comments (please add your comment)
No commentsHome - Browse Torrents - Upload Torrent - Stat - Forum - FAQ - Login
ExtraTorrent.cc is in compliance with copyrights
Can't load ExtraTorrent? Try our official mirrors: etmirror.com - etproxy.com - extratorrentonline.com - extratorrentlive.com
2006-2017 ExtraTorrent.cc3